Kompletná rekonštrukcia kostolov

Naša firma sa dlhodobo zaoberá kompletnou rekonštrukciou kostolov. Od sanácie navlhnutých základov, cez opravy a náter fasády až po opravy a náter striech. 

Oprava kostolov a umelecko-remeselné práce robíme už niekoľko rokov, takže máme v danom odvetví bohaté skúsenoti.

Neváhajte nás kontaktovať na tel. č. 0917 630 920, po obhliadke a konzultácii, ktoré robíme zdarma, Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Oprava striech

Realizujeme opravy strešnej krytiny na kostoloch, či už ide o škridlu, plech alebo šindeľ, prípadne aj výmenu alebo položenie novej krytiny. Strecha je dôležitý prvok každej budovy, takže musí byť spoľahlivá a trvácna, aby mohla dlhodobo chrániť objekt pred poveternostnými vplyvmi a vlhkom. Zatekanie strechy je nežiadúcim faktorom a môže spôsobovať viacero problémov. Z dlhodobého hľadiska ide hlavne o prehnitie krovu, čo má za následok ohrozenie statiky samotnej strechy. Ďalším problémom je vlhnutie stien a stropov, pri ktorom vzniká poškodenie a následne pleseň. Nenechávajte si opravu strechy na poslednú chvíľu!

Všetky práce vykonávame pomocou horolezeckej techniky a dodržiavame bezpečnostné predpisy.

kostol kompletná rekonštrukcia
Rekonštrukcia kostolu pomocou výškových práce

Opravné práce na strechách

Ponúkame opravné a revízne práce na strechách kostolov:

  • Osádzanie snehových lapačov
  • Oprava a výmena odkvapových systémov
  • Oprava a výmena bleskozvodov
  • Oprava a výmena klampiarskych prvkov
  • Oprava kostolných veží

Náter striech

Pravidelný náter strechy predlžuje jej životnosť a spoľahlivosť. Najmä v prípade plechových striech na budovách kostolov a veží. Pred náterom je dôležité povrch očistiť od nečistôt a od starej, odlupujúcej sa farby pomocou profesionálnych vysokotlakových čističov (wapka), ktoré sú na to najvhodnejšie. Po vyschnutí strechy pristupujeme k adekvátnemu základovému náteru v závislosti od materiálu a následne k vrchnému náteru. Farba sa nanáša štetcom alebo valcom. Práce sa realizujú pomocou horolezeckej techniky.

Ponúkame Vám konzultáciu ohľadne výberu vhodnej farby ako aj jej zabezpečenie.

Oprava fasády

Ponúkame všetky práce spojené s opravou fasád ako sú oprava prasklín a odlupujúcej sa omietky a čistenie fasád od prachu a machu.

Rekonštrukcia fasády má svoju postupnosť, začína odstránením nestabilných častí fasády a následným umytím pod tlakom vody. Väčšina fasád sa opravuje bez cementovej zložky, aby opravené časti čo najlepšie naviazali na starú štruktúru. Po opravení popraskaných častí sa celá fasáda penetruje. Po tejto základnej príprave sa môže začať s náterom.

Čistenie fasády sa vykonáva pomocou vysokotlakového čističa (wapky). Ak sa objekt nachádza blízko frekventovanej cesty, fasáda býva často znečistená prachom. Plesne a riasy sa objavujú najmä na severnej a východnej strane fasád, ich výskyt je ovplyvnený – okrem iného – zeleňou v bezprostrednej blízkosti stavby.

Náter fasády – po opravení prasklín a nerovností je potrebné naniesť penetračný náter. Fasádu spevní, zabezpečí priľnavosť farby a vyhladí povrch. Až potom je možné pristúpiť k samotnému náteru s ohľadom na murivo a omietku. Pomôžeme Vám s výberom vhodnej farby, ktorá sa nanáša štetcom, valcom alebo hladidlom.

Oprava fasády kostola - Výškové práce s.r.o
Oprava fasády kostola - Výškové práce s.r.o
rekonštrukcia kostola
kostol z hora
Rekonštrukcia kostolov - Výškové práce s.r.o

Sanácia vlhkého muriva

Sanácia – injektáž vlhkého muriva, sa využíva hlavne pri starších budovách, ktoré nemajú správne odizolované základy. Buď je ich hydroizolácia porušená, alebo nebola použitá vôbec. Z tohto dôvodu dochádza k vzlínajúcej vlhkosti na stenách.

Chemická tlaková injektáž sa robí vo vrtoch pod uhlom 20 až 30 stupňov s priemerom 12mm vo vzdialenosti 10 až 20 cm od seba. Do vrtov sa osadia tlakové ventily a tlakovým injektážnym čerpadlom sa vháňa polyuretánová živica. Kvapalný materiál zaplní pórovitú štruktúru a medzery v dôsledku následného zväčšenia objemu napenením pri styku s vlhkosťou. Pena má uzavretú pórovitosť a odoláva vzlínajúcej a tlakovej vode.

Robíme tiež drenáž základov s osadením nopovej fólie pre odizolovanie zakladových múrov.

S úctov k pamiatkám

Chápeme význam kostolov pre duchovný život veriacich. S rešpektom pristupujeme k historickej a umeleckej hodnote sakrálnych stavieb.

Poctivá práca

Využívame vedomosti starých majstrov murárov a kombinujeme ich s modernými metódami prístupu bez stavby drahých lešení. Šetríme vaše peniaze.

Postup prác pri kompletných rekonštrukciách kostolov

Rekonštrukcie kostolov sú špeciálnym druhom stavebných prác. Vyžadujú si množstvo skúseností a usilovných remeselníkov, ktorí dbajú na každý detail.

Spojte sa s nami telefonicky alebo emailom a dohodneme sa na termíne obhliadky.

Kostoly predstavujú veľmi rôznorodý typ stavieb, špecifické je ich architektonické riešenie ako aj historická hodnota. Osobná obhliadka a konzultácia je nevyhnutná. Náš skúsený pracovník s vami prediskutuje rozsah potrebných opráv a odporučí najvhodnejšie technologické riešenie.

V priebehu niekoľkých dní vypracujeme zdarma cenovú ponuku. Jej schválením a podpísaním zmluvy o dielo sa začína naša spolupráca. 

V našej spoločnosti máme zabehnuté interné procesy, ktoré prebiehajú pred každou realizáciou. Vyberáme najvhodnejších pracovníkov na daný typ práce, volíme najbezpečnejší a najefektívnejší spôsob prístupu (horolezecká lanová technika, vysokozdvižné plošiny, rebríky, mobilné lešenia…), dolaďujeme postup prác a kompletizujeme materiál, nástroje a bezpečnostné vybavenie.

Práce na fasáde začneme obúchaním narušenej a nestabilnej omietky. Starý náter odstránime wapovaním vodným prúdom. Potom pristúpime k vyspraveniu poškodených miest. Najčastejšie používame omietkou bez cementovej zložky, pretože sa najlepšie viaže na starý podklad historických budov. Po pripravení povrchu penetrovaním realizujeme náter vhodným typom fasádnej farby.

Strechy opravujeme podľa potreby náterom, výmenou strešnej krytiny alebo opravou poškodených častí. Ak v priebehu prác zistíme akékoľvek ďalšie poškodenie, situáciu konzultujeme so zákazníkom a flexibilne pristúpime k realizácii nevyhnutných opráv.

Po ukončení opráv v dohodnutom rozsahu dielo osobne odovzdávame zákazníkovi. Ak je zákazník spokojný s kvalitou našej práce, podpíšeme s ním odovzdávací protokol.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma