Demolačné práce

Demolačné, búracie a demontážne práce vo výškach sa vykonávajú pomocou horolezeckej techniky, plošín alebo z rebríkov, v závislosti od terénu a dostupnosti. Pri ich realizácii dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy a používame prostriedky osobného zabezpečenia.

Dôvody demolácie stavieb a konštrukcií

Každá stavba má určitú životnosť. Po uplynutí tejto doby je zvyčajne potrebné realizovať jej väčšiu rekonštrukciu, inak sa môže stať hrozbou pre svoje okolie. Stavby môžu mať i rôzne konštrukčné či statické chyby, stratili svoj účel alebo je potrebné vytvoriť priestor pre ďalšie, obvykle nové stavby. 

Demolačné práce vo výškach - Výškové práce s.r.o

Búranie objektov v mestách a v priemysle

Búranie objektov v hustej mestskej zástavbe alebo častí priemyselných prevádzok je extrémne náročné, pretože v žiadnom prípade nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých konštrukcií alebo k ohrozeniu osôb pohybujúcich sa na verejných priestranstvách. Vysoké nároky sa kladú aj na rýchlosť prác, minimalizuje sa doba prerušenia výroby a je tu markantná snaha neobmedzovať dopravu a pohyb chodcov. Tím našich výškových špecialistov dokáže spoľahlivo a bezpečne spolupracovať pri realizácii aj tých najnáročnejších demolačných a demontážnych projektov.

Demolácia komína

Demolácie komínov

Demolácia tehlového komína prebieha postupným zrútením komína od vrchu nadol. Kvôli bezpečnosti sa sutina vhadzuje dovnútra komína, aby padajúce úlomky nikoho nezranili alebo nepoškodili okolité budovy a zariadenia. Toto je bežná prax v prípade, že na demoláciu komína pomocou výbušniny nie je priestor alebo financie.

Realizujeme aj rizikové demolácie komínov, najmä v prípadoch, ak má komín porušenú statiku.

Demontáž vzduchotechniky - Výškové práce s.r.o

Demontáž konštrukcií a zariadení

Naša firma sa zaoberá aj postupnou demontážou rôznych typov konštrukcií vo výškach a na ťažko dostupných miestach, napríklad stožiarov, vysielačov, antén a iných strešných konštrukcií. Demontujeme i rôzne prvky na budovách ako sú bleskozvody, parapety, odkvapové systémy, satelity, okná a fasádne prvky.

Demolácia striech

Demolácia alebo rozoberanie striech z pálenej škridle, plechu alebo drevených šindľov je súčasťou ďalších demolačných prác v portfóliu našej firmy. Rozoberáme a demontujeme i drevené krovy a iné strešné konštrukcie, ktoré sa s ohľadom na bezpečnosť musia realizovať postupne.

Demolácia budov

Pri demolácií budov je niekedy nevyhnutná pomoc našich pracovníkov na zaistenie sutín a iných predmetov vo výškach kvôli bezpečnosti. Rovnako pred začatím samotnej demolácie demontujeme z budovy rôzne prvky. 

Demolácia balkónov

Železobetónové alebo kovové  balkóny, ktorých časti sa postupne spúšťajú, demolujeme za použitia lanovej techniky.

Typy demolačných a búracích prác

Pri tomto type prác bezpečne odstránime špecifickú časť stavby alebo konštrukcie bez poškodenia zvyšnej časti stavby a okolitých objektov.

Veľmi náročný typ prác, pri ktorom sa demontované časti objektu nesmú poškodiť, pretože sú určené na opätovné použitie alebo opravu. Častá je aj požiadavka na separáciu stavebného odpadu, ktorý je určený ako druhotná surovina na recykláciu a ďalšie využitie.

Bezpečné zbúranie celej stavby alebo konštrukcie bez poškodenia priľahlých objektov alebo ohrozenia okolia. Postup prác a spôsob, akým sú vykonávané, do veľkej miery závisí od typu konštrukcie búreného objektu a veľkosti voľného priestoru okolo neho. Môže sa realizovať pomocou výbušnín, veľkých strojov s použitím hydraulických demolačných klieští alebo búracej gule.

Bezpečne

Pri demontážach a demoláciách dbáme v prvom rade na bezpečný pracovný postup a používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov.

Efektívne

Pomocou lanovej techniky dokážeme pracovať na neprístupných miestach vo výškach. Je to lacnejšie a rýchlejšie ako stavba a prenájom lešenia.

Riziká pri demolačných prácach a spôsob ich minimalizácie

Pri veľkých demolačných projektoch je potrebné pred začatím prác vytvoriť podrobnú analýzu a plán demolácie. Jeho súčasťou je aj analýza rizík a spôsob ich minimalizácie alebo úplného odstránenia.

Dôkladné plánovanie postupu demolácie za pomoci statikov a stavebných špecialistov. Prebieh prác presne podľa plánu. Používanie dočasných oporných stĺpov. Neustále monitorovanie stability stavby.

Použitie zabezpečovacích prostriedkov na zachytenie pádu. Demoláciu vykonávajú pracovníci vyškolený pre prácu vo výškach.

Odstránenie všetkých nebezpečných materiálov ako napríklad azbest zo stavby ešte pred začiatkom demolície.

Všetky prívody elektriny, plynu a vody musia byť odpojené.

Pracovníci musia používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Prašnosť znižujeme častým kropením vodou.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma