Spilovanie a výrub stromov

Stromy prinášajú do našich miest krásu a zeleň. Mestská zástavba však nie je ich prirodzeným životným priestorom. Náročné mestské prostredie kladie zvýšené nároky nielen na ich zdravie, ale i na bezpečnosť pre ich okolie.

Profesionálne orezávanie a rizikový výrub

Súčasťou nášho tímu sú vyškolení arboristi s dostatkom skúseností pre potrebnú bezpečnú a profesionálnu starostlivosť o vaše stromy, či už ide o výsadbu, rez alebo výrub rizikových jedincov. V oblasti starostlivosti o stromy ponúkame komplexný rozsah služieb:

Spiľovanie stromov - Výškové práce s.r.o
 • Starostlivosť o stromy – rezy a ošetrenie
 • Hodnotenie zdravia a rizík stromov
 • Stabilizácia rizikových stromov
 • Rizikové orezávanie a výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky a plošiny
 • Orezávanie a výrub stromov klasickou technikou
 • Kompletná starostlivosť o stromy – výsadba a následná starostlivosť
 • Presvetlenie koruny
 • Havarijná služba – núdzové odstraňovanie kalamitných situácií
 • Odborné arboristické poradenstvo

Zodpovednosť majiteľov stromov

Zanedbanie starostlivosti o stromy môže viesť k škodám na majetku a tragickým úrazom. Za odstraňovanie rizík a bezpečnosť stromu je zodpovedný jeho majiteľ. Naši arboristi realizujú expertnú diagnostiku stromov priamo v teréne. Na jej základe Vám odporučia zásahy potrebné na zachovanie bezpečnosti a zdravého rastu Vašich stromov.

Moderná arboristická starostlivosť

Mnohé z postupov a zásahov používaných v minulosti sa dnes považujú za neakceptovateľné, nakoľko sa ukázalo, že poškodzujú zdravie, stabilitu či estetický vzhľad stromov.

Príkladom je i takzvaná „dekapitácia stromu“. Ide o neselektívne orezanie vrcholca alebo celej koruny, vrátane kostrových konárov, z ktorých ostanú len kýpte. Takýto zásah spôsobí nezvratnú škodu. Nasleduje bujný rast slabo naviazaných konárov, ktorými sa strom snaží nahradiť drastickú stratu koruny. Nová koruna je často už za pár rokov väčšia a hustejšia ako pôvodná. Tak je zmarený pôvodný zámer redukovať korunu. Veľké rezné plochy sú priestorom pre vniknutie škodlivých drevokazových húb. Strom sa rozkladá zvnútra, má narušenú stabilitu a stáva sa skutočnou hrozbou pre svoje okolie.

Orezávanie a výrub stromov v mestskom prostredí

Stromy sú v mestskom prostredí často vystavené nepriaznivým vplyvom. Vyžadujú intenzívnejšiu starostlivosť, aby boli schopné zdravo a dlho rásť. Rozsah a prevedenie zásahov do veľkej miery závisí od druhu a miesta rastu konkrétneho stromu. Správna starostlivosť si vyžaduje veľké množstvo vedomostí a praktických zručností a patrí do rúk profesionálom – arboristom.

Arboristi tiež formujú nevhodne umiestnené stromy tak, aby obyvateľom miest neprekážali a ponúkajú nasledovné úkony:

úprava stromov v mestách
 • Redukcia koruny stromov v blízkosti elektrických vedení, striech a fasád budov
 • Zdvihnutie koruny za účelom uvoľnenia priestoru pre prechod chodcov alebo dopravných prostriedkov
 • Presvetlenie koruny
 • Stabilizácia stromu a orezávanie suchých konárov
 • Výrub poškodených, nestabilných a rizikových stromov

Stromy v mestskom prostredí

V súčasnosti žije viac ako polovica populácie v mestách a mestských aglomeráciách. Očakáva sa, že do doku 2050 toto číslo stúpne na 66%. Tento dramatický rast urbanizácie predstavuje veľkú záťaž pre životné prostredie. 

Stromy v mestskom intraviláne môžu čiastočne zmierniť environmentálne dopady urbanizácie. Zároveň, či už ako solitéry alebo ako súčasť rozsiahlejších zelených plôch (parky, mestské lesoparky) zlepšiť naše životné prostredie.

Stromy zlepšujú kvalitu ovzdušia

Listy a kôra veľkých stromov fungujú ako filtre, ktoré absorbujú jedovaté plyny (oxid uhoľnatý, ozón, oxidy dusíka a síry) a zachytávajú drobné prachové častice a dym. Predovšetkým v mestách s vysokou mierou znečistenia mestská zeleň zásadne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia.

Stromy znižujú prehrievanie miest

Strategicky rozmiestnené stromy v mestách schladzujú vzduch o 2 až 8 stupňov. Správne rozmiestnenie stromov okolo budov môže znížiť náklady na klimatizáciu až o 20%. Zásadne sa tak redukuje efekt prehrievania a prechladzovania mestského prostredia.

Stromy zmierňujú klimatické zmeny

Jeden strom absorbuje až 150 kg CO2 ročne. Stromy tak zlepšujú kvalitu ovzdušia a hrajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní dopadov klimatických zmien.

Stromy sa starajú o našu pohodu

Výskumy dokazujú, že život v blízkosti mestských zelených plôch znižuje stres i vysoký krvný tlak a môže tak zlepšiť stav nášho fyzického aj duševného zdravia. 

Profesionálna arboristika

Starostlivosť o stromy realizujú naši vyškolení arboristi, ktorí majú množstvo teoretických vedomostí ako aj praktických skúseností .

Rizikový výrub bezpečne

V rukách skúseného profesionála sa takzvaný rizikový výrub stáva bezpečnou prácou. Riziko minimalizujeme vďaka špecializovanému vybaveniu a správnym pracovným postupom.

Ako postupujeme pri výrube rizikových stromov postupným spilovaním?

Stromy v mestskom intraviláne majú často rastové poruchy alebo trpia chorobami, vďaka ktorým predstavujú nebezpečenstvo pre svoje okolie. Často sú v bezprostrednej blízkostí stavieb, kde klasický výrub nie je možný a musíme ich odstrániť postupným spilovaním.

Rozhodujúci je obvod kmeňa vo výške 130 cm. Pri obvode väčšom ako 40 cm je potrebné povolenie, ktoré si musí vybaviť majiteľ pozemku. Formulár alebo tlačivo na žiadosť o výrub by mala mať každá obec v dispozícii na svojom webe alebo úrade.

Arborista si dôkladne obhliadne strom. Posúdi stabilitu a stavbu stromu a vytvorí si približný plán postupného výrubu. Zabezpečí sa spôsob komunikácie s pozemným pracovníkom.

Arborista pomocou lanovej techniky alebo stromolezeckých stupačiek vystúpi do koruny stromu. Podľa potreby inštaluje pracovné a spúšťacie laná.

Začína sa s postupným opilovaním vetiev, spravidla od naspodnejších. Zhadzovanie vetiev podľa potreby smerujeme pri spilovaní alebo spúšťame na určené miesto tak, aby sa predišlo poškodeniu okolitých stavieb alebo elektrického vedenia.

Posledným krokom pred výrubom kmeňa je spílenie vrcholca stromu. Nasleduje postupný výrub kmeňa, ktorý po častiach zhadzujeme alebo v prípade potreby spúšťame.

Podľa dohody so zákazníkom vieme zabezpečiť kompletný odvoz a likvidáciu dreva a konárov alebo narezať kmeň na metrové kusy.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma